Hoppa till innehåll

Logga in

Fyll i dina inloggninguppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens elevadministrativa system. Nedan ser du de uppgifter som samlas in när du skapar ett studerandekonto och studerar hos oss. Vi hämtar ditt personnummer, namn och adress från folkbokföringsregistret.

Studerandekonto

  • Personnummer

  • Namn

  • Adress

  • E-postadress

  • Mobilnummer

Ansökan och studier

  • Ansökningar (tidigare utbildning, betyg och intyg, sysselsättning)

  • Anmälan sfi (modersmål, tidigare utbildning)

  • Elevhistorik (uppgifter om genomförda kurser, betyg och studieavbrott)

Ändamålet med behandlingen

Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Personuppgifterna kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Laglig grund för behandlingen

Vi använder oss av de lagliga grunderna allmänt intresse (erbjuda vuxenutbildning), rättslig förpliktelse (statistikrapportering) och myndighetsutövning (antagning, betygsättning).

Lagringstid

Många av de uppgifter vi behandlar i vuxenutbildningens elevadministrativa system ska bevaras för all framtid.

Övrigt om lagringstid

Kungsbacka kommun är en myndighet som behöver följa arkivlagen, vilket innebär att vissa handlingar bevaras för all framtid. I samband med arkivering gallras (tas bort) de handlingar som inte ska bevaras för all framtid, till exempel ansökningar.

Mottagare av personuppgifter

De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den skola du placeras på. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter, till exempel CSN, SCB och Universitets- och högskolerådet.

Övriga upplysningar

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Läs mer om dataskydd och dina rättigheter på kommunens hemsida. I e-tjänsten ”Använd dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen” kan du bland annat begära ut vilka uppgifter Kungsbacka kommun behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. 

Mer information om behandling av personuppgifter inom förvaltningen Gymnasium & Arbetsmarknad (extern länk)
Mer information om dataskydd i Kungsbacka kommun (extern länk)
Mer information om Dataskyddsförordningen (extern länk)

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Om du har klagomål på hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen eller Integritetsskyddsmyndigheten (extern länk).

Du kan även kontakta Dataskyddsombudet med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att kommunens nämnder följer de rutiner och regler som finns kring personuppgiftshantering. Du når Dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kungsbacka.se.

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se